Several Hosting

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Several, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken in Bijzondere Voorwaarden.

Elke afwijking op de algemene of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen en aanvaard door beide partijen.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen.

Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Several deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Several schriftelijk bevestigd worden.

Several is te allen tijden bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend gemaakt worden via de website van Several op URL: http://www.several.nl

 

2. Offertes

Several hanteert voor zijn hosting en dedicated server diensten offertes op basis van standaard pakketten. De prijzen en omschrijvingen van de pakketten zoals vermeld op de Several website gelden als bindende offertes vanaf het moment dat er door de klant een aanvraag tot bestelling is gedaan.

Voor alle andere geleverde diensten hanteert Several een systeem van “uurbesteding” en van offertes op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht in beslag zal nemen. Per opdracht zal Several telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven en zullen het aantal uren ontwikkeling en de hard- en softwarekosten zo precies mogelijk worden geraamd.

De offertes van Several gelden slechts ten titel van inlichting. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

 

3. Levering

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Several niet. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door Several aan de klant van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computerhardware van de klant, of geïnstalleerd op server van de klant. Klachten betreffende zichtbare of mechanische gebreken dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na levering aan Several gemeld worden.

Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Several indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is verstreken. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door Several zonder dat Several daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Geregistreerde domeinnamen worden enkel verlengd indien de betaling van de verlenging Several bereikt voor vervaldag van registratie. Indien de betaling Several niet bereikt voor deze datum zal Several stilzwijgend aannemen dat klant de registratieperiode niet wenst te verlengen en zal Several vrijgave van de desbetreffende domeinnaam vragen aan de registrerende instantie. Indien de registrerende instatie geen vervaldag-systeem hanteert zal hiervoor de kalenderdag aangehouden worden na de periode waarvoor klant reeds betalingen verricht heeft aan Several.

 

4. Eigendomsrecht

Several of de derde van wie Several vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijden eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat Several nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door Several beschikbaar gestelde hardware, of bij Several ondergebrachte hardware.

 

5. Aansprakelijkheid

Several kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Several of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door Several of een van haar aangestelden genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan Several.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de klant rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Several kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Several is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen op apparatuur van Several.

Gezien het Internet bestaat uit een grote aantal technische knooppunten die allen beheerd worden door verschillende bedrijven kan Several niet aansprakelijk zijn voor het gehele traject van de verbinding tussen de Several servers en het eindstation van de klant. Alleen indien de diensten worden onderbroken door onze fout zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding zal beperkt worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schiftelijk bereiken.

 

6. Betaling

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient contant op de factuurdatum te geschieden op de bank / girorekening van Several zonder kosten voor Several.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 25 Euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum. Bij elke herhaalnota worden er 12,5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Several zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Several nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen.

Several behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden. Several kan de uitvoering van elk order van een klant stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een order van dezelfde klant nog niet is geschied bij de vervaldatum.

Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en / of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft Several eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

De klant verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de klant zal Several een gedetailleerd overzicht opmaken om de uurprestaties te motiveren.

 

7. Definitie onbeperkt dataverkeer webhosting

Onbeperkt dataverkeer is enkel van toepassing indien uw dataverkeer binnen aanvaardbare limieten blijft. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rechtvaardig deel van de beschikbare hoeveelheid dataverkeer krijgt zijn sites met volgende inhoud niet toegestaan op accounts met onbeperkt dataverkeer:

Websites die downloads aanbieden met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextenties: exe, zip, tar, gz, mp3 waarbij de aangeboden downloads het hoofddoel van de website vormen.

Websites die downloads aanbieden waarbij meer dan 10% van het maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads.

Websites met bestanden die als doel hebben geladen te worden op andere websites zoals, maar niet uitsluitend, banners, graphics of cgi-scripts.

Websites die door de werking van, maar niet uitsluitend door, de gebruikte php of cgi-scripts, meer dan hun rechvaardige deel van de beschikbare CPU tijd, het beschikbare geheugen, of de totale bandbreedte per server in beslag nemen.

Adult sites.

Several behoud zich het recht te oordelen wat binnen aanvaardbare limieten valt. Wanneer zou blijken dat een site niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de eigenaar van de site een uitnodiging krijgen de account te upgraden naar een ander pakket.

 

8. Overmacht

De klant zal Several niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Several.

Several behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Several en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Several en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Several behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een door Several te noemen bevoegde Rechtbank.

 

10. Synchronisatie

Several kan op geen enkele wijze verantwoordlijk of aansprakelijk zijn voor eventueel verlies van gegevens bij het gebruik van de synchronisatie.